Privacy statement Erfgoed Werkt

Als u ervoor kiest om vrijwillig informatie te verschaffen, zal Erfgoed Werkt deze informatie gebruiken in overeenstemming met het privacy beleid.

Erfgoed Werkt vindt privacy belangrijk. De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens) hieraan stelt.

Wie zijn we?

Erfgoed Werkt is gevestigd te Moergestel, is verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen (Verantwoordelijke in de zin van de AVG ). Wij hechten veel belang aan uw privacy. De door u aan ons verstrekte gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. In overeenstemming met de AVG is Erfgoed Werkt vrijgesteld om gegevens te melden bij de Autoriteit persoonsgegevens, gevestigd te Den Haag. Meer informatie is te vinden op de volgende link.

Technische informatie

Wanneer worden er persoonsgegevens verzameld?

Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website, u zich inschrijft bij één van de verschillende bedrijven of op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze P&O-dienstverlening, wat bestaat uit bemiddeling, uitzenden, detachering, payroll, werving & selectie, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid en salarisadministratie.

Meer specifiek, uw persoonsgegevens worden verwerkt om:

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt.

Meer specifiek gaat het om – onder andere – de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

Bij inschrijving:

Op het moment dat u voor Erfgoed Werkt kunt gaan werken/werkt/hebt gewerkt:

Gebruiksdata

Erfgoed Werkt verzamelt gebruiksdata om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website en om de gebruikerservaring te verbeteren. De verzamelde gegevens worden op anonieme wijze verwerkt en bevatten geen persoonlijke informatie die u direct identificeert.

We gebruiken de volgende technieken op onze website:

Mixpanel

We maken gebruik van Mixpanel voor statistische gegevens. Dit stelt ons in staat om productkenmerken te verbeteren en optimaliseren, gebruikersgedrag te meten, beter inzicht te krijgen in hoe gebruikers omgaan met de diensten en deze aantrekkelijker te maken. De data die wij sturen naar mixpanel omvat het volgende:

Meer informatie over Mixpanel en het privacybeleid is hier te vinden.

Cookies

Erfgoed Werkt gebruikt alleen functionele cookies om de functionaliteit van de website te garanderen en het gebruiksgemak te verhogen. De cookies die we gebruiken kunnen niet gebruikt worden om u persoonlijk te identificeren.

We gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

U kunt cookies uitschakelen of blokkeren via de instellingen van uw browser, maar delen van onze website zullen mogelijk niet goed werken als gevolg daarvan.

Werken in België

De Belgische overheid wil een beter kader scheppen voor de correcte tewerkstelling van detacheringskrachten en uitzendkrachten in België. Daarbij wordt bijzondere aandacht geschonken aan hun rechten en arbeidsvoorwaarden. In dit kader is de Limosa-meldingsplicht van kracht sinds 1 april 2007.

Ben je niet ingeschreven in België en ga je in België werkzaamheden uitvoeren? Meld dit dan aan je contactpersoon bij Erfgoed Werkt en je contactpersoon zal voor een Limosa-melding zorgen. Om deze Limosa-melding te kunnen voltooien, wordt het volgende doorgegeven aan de Belgische overheid: voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, nationaliteit, woonadres en paspoortnummer.

Wanneer je voor een Belgische opdrachtgever op Belgisch grondgebied gaat werken van je onder de Belgische wet- en regelgeving. Om dit mogelijk te maken melden wij je aan bij een Belgische samenwerkingspartner. Zij ontvangen de volgende gegevens: een door de medewerker ingevuld medewerkersfiche en een kopie ID.

Ziekte (dit geldt niet voor ZZP’ers)

In het geval dat de medewerker in dienst is en zijn werkzaamheden niet uit kan voeren omtrent ziekte hanteren wij het volgende.

Wat wordt er verwerkt door Erfgoed Werkt?

Let op: overige gezondheidsgegevens mogen niet verzameld of verder verwerkt worden, omdat die niet noodzakelijk zijn voor de loondoorbetalingsverplichtingen of re-integratie. Zij vallen onder het medisch beroepsgeheim. De bedrijfsarts mag deze gegevens van de medewerker dus ook niet aan de uitzendonderneming verstrekken.

ZZP’ers

Wij bemiddelen ook ZZP’ers via Erfgoed Werkt. Op het moment dat u voor Erfgoed Werkt gaat werken/werkt/hebt gewerkt:

Bijzondere persoonsgegevens

Erfgoed Werkt legt uitsluitend bijzondere gegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld: gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Erfgoed Werkt kan de persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers, die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis. Met overige organisaties die onze gegevens in kunnen zien, is een bewerkovereenkomst afgesloten.

Daarnaast kan Erfgoed Werkt de gegevens delen met overheidsinstanties zoals Belastingdienst en UWV.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij "Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?"

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de wettelijke bewaartermijnen.

Uw bemiddelingsgegevens (NAW,CV, werkervaring, opleiding, testresultaten e.d.) zijn beschikbaar tot twee jaar na het laatste contact indien u niet voor Erfgoed Werkt heeft gewerkt. Indien u niet meer bemiddeld wil worden, kunt u zich telefonisch of via e-mail uitschrijven bij een van onze medewerkers of u afmelden via het portal. U wordt dan niet meer benaderd en bemiddeld door Erfgoed Werkt.

Uw gegevens worden na twee jaar verwijderd, tenzij u aangeeft dat u langer bemiddeld wil worden door Erfgoed Werkt. Uw gegevens worden dan nog maximaal drie jaar bewaard.

Uw rechten

Indien u een eigen account heeft via ESS, heeft u inzage in een deel van de geregistreerde persoonsgegevens. Dit betreft voornamelijk urenregistraties, (reiskosten) declaraties en verlof inzage.

Als u inzage wenst in uw totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen, verwijderen en/of doorsturen die u zelf niet kunt aanpassen, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij Erfgoed Werkt.

Beveiliging

Erfgoed Werkt doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Erfgoed Werkt met hen overeengekomen door middel van een overeenkomst dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) van een datalek

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Erfgoed Werkt, dan kunt u contact opnemen via 013- 513 28 15.

Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct (uiterlijk binnen 72 uur) telefonisch of via e-mail aan Erfgoed Werkt door te geven.

Wijzigingen

Erfgoed Werkt kan van tijd tot tijd veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacy statement. De meest actuele versie van de Privacy statement is ten alle tijden te zien op de website en op te vragen.

Erfgoed Werkt logo

Erfgoed Werkt, met en voor de sector!

Erfgoed Werkt is onderdeel van Vriens Archeo Flex

Privacy statement

Algemene voorwaarden